Algemene voorwaarden
MHA Automation B.V. Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. In deze algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever: de afnemer van zaken en/of diensten van MHA;
– MHA: MHA Automation B.V., kantoorhoudende te Erp aan de Hoogstraat 19, 5469 EL, geregistreerd bij de Kamer va Koophandel onder nummer 16068729;
– Werkzaamheden: alle door MHA ten behoeve van Opdrachtgever verrichte (advies-) werkzaamheden, onder andere op gebied van informatietechnologie, managementinformatie en automatisering, in het kader waarvan tevens aan de Opdrachtgever software, hardware en/of overige roerende zaken kunnen worden geleverd en/of ter beschikking worden gesteld.
1.2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met MHA ter zake van het ten behoeve van Opdrachtgever verrichten van Werkzaamheden en gelden ook indien voor de uitvoering gebruik wordt gemaakt van derden.
1.3. MHA wijst uitdrukkelijk eventuele door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd. Mochten deze algemene voorwaarden te eniger tijd toch toepasselijk worden verklaard, dan prevaleren bij tegenstrijdigheid van deze Voorwaarden met die van Opdrachtgever de onderhavige Voorwaarden.
1.4. Afwijkingen van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of van deze Voorwaarden binden MHA slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.
1.5. Indien één van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene Voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze Voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de strekking van de onderliggende overeenkomst dan wel deze Voorwaarden het dichtst benadert.
1.6 Indien MHA diensten of producten van derden aan Opdrachtgever verstrekt of levert, waaronder begrepen internetdiensten, programmatuur en/of apparatuur, en er ontstaat een directe rechtsverhouding tussen deze derde en Opdrachtgever, dan zullen de leveringsvoorwaarden van deze derde(n) van toepassing zijn.

2. Aanbod en overeenkomst
2.1. Alle offertes van MHA, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, prijs- en tarieflijsten, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere geldigheidsduur is vermeld.
2.2. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde Werkzaamheden en gelden niet automatisch voor vervolgwerkzaamheden, ook al zijn deze naar aard en omvang van dezelfde strekking.
2.3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat MHA een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk door MHA uitvoering is gegeven aan de opdracht en/of de overeenkomst.
2.4. De in offertes opgegeven beschrijvingen van de te verrichten Werkzaamheden zoals budgetoffers of schattingen zijn indicaties, waaraan Opdrachtgever nimmer enig recht kan ontlenen en welke derhalve voor MHA niet bindend zijn.

3. Duur en uitvoering van de Werkzaamheden
3.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
3.2 Alle door MHA opgegeven termijnen zijn streeftermijnen, die slechts bij benadering zijn vastgesteld en MHA niet binden. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever MHA in gebreke te stellen.
3.3. De termijn vangt pas aan, nadat MHA alle voor de levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.
3.4. Opdrachtgever verbindt zich ervoor zorg te dragen dat de uitvoering van de Werkzaamheden tijdig en op de door hem aangegeven plaatsen kan plaatsvinden. Eventuele kosten welke voortvloeien uit het niet door Opdrachtgever nakomen van het in dit lid bepaalde kunnen door MHA aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.5. Indien de uitvoering van de Werkzaamheden door MHA niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal MHA zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever de termijnen aangeven, waarbinnen de Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
3.6. MHA is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
3.7. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is MHA gerechtigd de aanvang van de tot enige fase behorende Werkzaamheden uit te stellen, totdat Opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.8. Verzending en/of vervoer van eventuele in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever te leveren zaken (daaronder begrepen apparatuur, hardware, software alsmede de bijbehorende informatiedragers) geschiedt altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever. MHA is op eerste verzoek van Opdrachtgever bereid ten behoeve van Opdrachtgever en voor diens rekening een verzekering af te sluiten.
3.9. Als plaats van levering van diensten geldt het kantoor van MHA te Erp. Dit geldt evenzeer indien MHA Werkzaamheden buiten Nederland verricht.
3.10. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.
3.11. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van een overeenkomst tot terbeschikkingstelling van programmatuur een onderhoudsovereenkomst met MHA is aangegaan, is MHA niet gehouden op een later moment ten behoeve van die programmatuur alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

4. Tussentijdse wijzigingen van de Werkzaamheden
4.1. Indien blijkt dat de uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk is of indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de Werkzaamheden een wijziging van overeenkomst noodzakelijk is, is Opdrachtgever verplicht aan een dergelijke aanpassing van de Werkzaamheden en/of overeenkomst zijn medewerking te verlenen. Partijen zullen onderling de overeenkomst aanpassen. De besproken tijdstippen van oplevering en/of voltooiing kunnen hierdoor wijzigen
4.2. Indien de wijziging van of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal MHA de Opdrachtgever hierover inlichten.
4.3 Indien een vaste prijs is overeengekomen zal MHA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.
4.4. Indien MHA op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden door de Opdrachtgever vergoed worden volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijk tarieven van MHA.

5. Prijzen en tarieven
5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Werkzaamheden/overeenkomst prijzen overeenkomen.
5.2. Tenzij nadrukkelijk anders bepaald zijn de door MHA (in een offerte) opgegeven prijzen en tarieven exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de orderbevestiging genoemde Werkzaamheden.
5.3. Ingeval van overeenkomsten met een duur van langer dan één jaar, is MHA gerechtigd eventuele prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding en/of de totstandkoming van de overeenkomst, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4. Wanneer enige betaling in andere dan Nederlandse valuta dient te worden uitgevoerd, zijn koerswijzigingen ten laste van MHA voor rekening van Opdrachtgever.
5.5. Een verhoging van de prijzen en/of tarieven zal door MHA schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld.
5.6. Tenzij anders overeengekomen wordt voor een deel van een dag altijd een minimum van 0,25 dag in rekening gebracht en worden voorts eenheden afgerond op 0,25 dag.
5.7. Tenzij anders overeengekomen hanteert MHA de volgende regeling voor overuren en werk dat verricht wordt buiten kantoortijden:
– alle uren op werkdagen die buiten kantooruren, dat wil zeggen tussen 00:00 uur en 8:00 uur en tussen 18:00 uur en 24:00 uur worden gemaakt en alle uren die op zaterdag van 00.00 uur tot 12.30 uur worden gemaakt, worden gefactureerd tegen 150%;
– alle uren op zaterdag vanaf 12.30 uur tot 24.00 uur en zon- en feestdagen tussen 00:00 uur en 24:00 uur worden gefactureerd tegen 200%.

6. Eigendom, eigendomsvoorbehoud en zekerheid
6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden en/of de overeenkomst door MHA aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur eigendom van MHA. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag Opdrachtgever voornoemde zaken niet – op welke wijze dan ook – aan derden ter beschikking stellen of door derden laten gebruiken.
6.2. MHA verleent Opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst een gebruiksrecht op de in lid één genoemde zaken. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht deze zaken na het beëindigen van de overeenkomst op eerste verzoek aan MHA te retourneren.
6.3. MHA behoudt zich de eigendom voor van alle door MHA in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever ten titel van koop geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens MHA uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken of verrichting van diensten of Werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
6.4. Zolang Opdrachtgever nog geen eigenaar van de in lid drie bedoelde zaken is, is koper of Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MHA niet gerechtigd deze zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over deze zaken te beschikken anders dan in de normale bedrijfsuitoefening.
6.5 Nadat MHA haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag MHA de geleverde zaken (laten) terug halen. Koper /opdrachtgever staat MHA toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

7. Overmacht
7.1. Ingeval van overmacht is MHA niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van MHA komt.
7.2. Onder overmacht wordt begrepen hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle feiten en omstandigheden waarop MHA geen invloed heeft, welke de uitvoering van de Werkzaamheden en/of levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken en welke niet te wijten zijn aan schuld van MHA. Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden onder meer gerekend bedrijfsstoring, werkstaking, een storing in de energie- internet of materiaalaanvoer, een transportvertraging, overstromingen, brand, aardbevingen, sociale onrust, terroristische aanslagen, storingen of vertragingen bij internetproviders, DoS-aanvallen en het niet of niet tijdig door leveranciers nakomen van hun verplichtingen.
7.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt hun verplichtingen opschorten. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn zowel MHA als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Geen van partijen heeft in dit geval recht op enige vorm van schadevergoeding. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever over de periode tot aan het moment van het intreden van de overmachtstoestand onverlet.

8. Betaling
8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen door Opdrachtgever plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting.
8.2. Betaling dient te geschieden op de in de factuur vermelde bank- of girorekening. Verrekening door Opdrachtgever, om welke reden en/of voor welke vordering dan ook, is niet toegestaan.
8.3. Alle door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van de factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.
8.4. MHA heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Opdrachtgever te verlangen, alvorens met de uitvoering van de Werkzaamheden en/of de overeenkomst aan te vangen en/of deze te continueren. Een weigering van Opdrachtgever om aan dit verzoek te voldoen, geeft MHA het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de MHA overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.
8.5 MHA kan in termijnen factureren waarbij elke termijn binnen de aangeven betaaltermijn dient te worden voldaan.
8.6. Ingeval van niet (tijdige) betaling is MHA gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. Ook is MHA gerechtigd incassokosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. De volgende incassokosten zijn in ieder geval door Opdrachtgever verschuldigd met een minimum van € 250:
0 – € 2.500 15 % van de hoofdsom;
€ 2.501 – € 5.000 10 %;
€ 5.001 en meer 5 %.
8.6. Eventuele reclames of klachten geven Opdrachtgever nimmer het recht om betaling van het onbetwiste deel van een vordering op te schorten.

9. Klachten en klachtentermijn
9.1. Indien niet binnen een termijn van acht kalenderdagen tegen een door MHA verzonden factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie met MHA en werkzaamheden correct weer te geven.
9.2. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichte Werkzaamheden binnen acht werkdagen nadat de levering/werkzaamheden hebben plaatsgevonden aan MHA schriftelijk en met redenen omkleed te berichten.
9.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen in lid 1 en 2 vervalt elke aanspraak jegens MHA ter zake van gebreken c.q. fouten.
9.4. MHA is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien Opdrachtgever niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens MHA is nagekomen en ook niet in het geval dat Opdrachtgever dan wel derden al dan niet op last van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MHA, enige wijziging of reparatie aan de door MHA geleverde zaken en/of informatie hebben aangebracht of hebben verricht.
9.5. In geval van een door MHA gegrond bevonden klacht heeft MHA het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen, Werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn uit te voeren, dan wel ervoor te kiezen de in rekening gebrachte prijs aan te passen, of het geheel of gedeeltelijk niet meer leveren van de zaak/uitvoering van de Werkzaamheden tegen restitutie naar evenredigheid van een door Opdrachtgever betaalde factuur. MHA is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MHA of haar leidinggevenden en onverminderd het in artikel 12 ter zake van aansprakelijkheid bepaalde.

10. Ontbinding en annulering
10.1. MHA is gerechtigd, onverminderd de aan MHA overigens krachtens de overeenkomst en de wet toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
– Opdrachtgever tekortschiet in enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
– Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of Opdrachtgever aan zijn crediteuren een (buitengerechtelijk) akkoord aanbiedt;
– als Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt;
– Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt;
– Beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever.
10.2. De ingebrekestelling bevat een omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen, waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
10.3. Opdrachtgever heeft geen recht zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim is.
10.4. In de in lid één genoemde gevallen zijn alle door Opdrachtgever nog verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente, schade en kosten, onmiddellijk en volledig opeisbaar en vervallen alle eventueel getroffen betalingsregelingen. Alle eventueel nog in het bezit van Opdrachtgever zijnde en aan MHA in eigendom toebehorende zaken dienen door Opdrachtgever onverwijld aan MHA te worden geretourneerd dan wel dient MHA toegang worden verleend tot de ruimtes waar de zaken zich bevinden.
10.5 Annulering van een Overeenkomst is niet mogelijk.
10.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds op te zeggen.

11. Garantie
11.1. Indien de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst het verwerken van door Opdrachtgever aan MHA verstrekte gegevens inhoudt, staat MHA er behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst voor in dat MHA die gegevens op de overeengekomen wijze zal verwerken.
11.2. Op goederen van leveranciers kan productgarantie van toepassing zijn. Hiervoor verwijst MHA naar de voorwaarden van de leverancier.
11.3. MHA verbindt zich slechts tot het met de meeste zorg uitvoeren van de overeenkomst. De omstandigheid dat MHA de Opdrachtgever terzake mondelinge of schriftelijke adviezen heeft verstrekt, brengt nimmer met zich mee dat MHA tot het teweeg brengen van voornoemd resultaat heeft verbonden.
11.4. MHA zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, hardware, alsmede in onderdelen die door MHA zijn geleverd, binnen redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij MHA zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van MHA niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is MHA gerechtigd de apparatuur te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur dan wel indien voorgaande niet mogelijk is de apparatuur niet meer te leveren tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever betaalde factuur, of de in rekening gebrachte prijs aan te passen. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van MHA.
11.5. Elke aanspraak op garantie vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming wijzigingen in of reparaties aan het door MHA geleverde verricht of door derden laat verrichten. Gebreken en fouten die het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, handelingen of nalatigheden van Opdrachtgever, haar personeel, hulppersonen of derden vallen niet onder de garantie. MHA zal de kosten van het opsporen en herstellen van dergelijke fouten conform daarvoor geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening brengen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. De totale aansprakelijkheid van MHA wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen een onrechtmatige daad, is beperkt tot de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, althans tot maximaal 50 % van het declaratiebedrag van de desbetreffende overeenkomst. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot over de laatste zes maanden verschuldigde 50 % het declaratiebedrag.
12.2. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
12.3 MHA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder meer bedrijfsschade (bedrijfsstoring, het verloren gaan van gegevens, bedrijfsonkosten, derving van inkomsten en/of winst, etc.), gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door MHA aan Opdrachtgever voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur.
12.3. MHA is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of nalatigheden van Opdrachtgever of van derden. Ook niet als die derden zijn ingeschakeld door MHA ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart MHA voor alle met dergelijke fouten of nalatigheden verband houdende aanspraken van derden.
12.4. MHA is niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van het door Opdrachtgever verstrekken van onjuiste gegevens en/of materialen.
12.5. MHA is niet aansprakelijk voor aanspraken van Opdrachtgever of van derden, welke zijn gegrond op het gebruik door Opdrachtgever van door MHA geleverde zaken en/of verrichte Werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart MHA voor alle met dergelijk gebruik verband houdende aanspraken van derden.
12.6. De aansprakelijkheid van MHA terzake van door MHA afgegeven garanties is beperkt tot het opsporen en herstellen van gebreken en/of fouten. MHA is niet aansprakelijk voor door dergelijke gebreken en/of fouten veroorzaakte schade.
12.7. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of
beschadiging van zaken, apparatuur, hardware, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.
12.8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen/uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van MHA of diens leidinggevenden.
12.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid wordt mede bedongen ten behoeve van de door MHA ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperking hebben.
12.10 MHA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 13 Vrijwaringen
13.1 Opdrachtgever vrijwaart MHA voor alle aanspraken welke voortvloeien uit de schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom dan wel enig soortgelijk recht van derden op door Opdrachtgever aan MHA in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten en roerende zaken, daaronder begrepen onder meer documentatie, tekeningen, monsters, modellen, programmatuur en apparatuur.
13.2 Opdrachtgever vrijwaart MHA voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan MHA onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart MHA van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Werkzaamheden van MHA ten behoeve van Opdrachtgever.
13.4 Opdrachtgever vrijwaart MHA tevens voor aanspraken van derden waarbij MHA als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart MHA voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door MHA geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen van MHA.

Artikel 14 Vervaltermijn
14.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens MHA in verband met het verrichten van werkzaamheden door MHA in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt MHA de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke rechten op aan Opdrachtgever verstrekte documentatie, rapporten, adviezen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en apparatuur. Voornoemde zaken blijven eigendom van MHA en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van MHA niet door Opdrachtgever worden vervreemd, bezwaard, gekopieerd, op ander wijze worden gebruikt of op enigerlei wijze aan derden ter inzage of ter beschikking worden gesteld. In geval van beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden deze zaken op eerste verzoek aan MHA te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,- per dag of gedeelte van een dag dat Opdrachtgever daarmee in gebreke blijft met een maximum van € 80.000,- en onverminderd de overige rechten van MHA op grond van de wet en overeenkomst, zoals o.a. het vorderen van nakoming.
15.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie die hij uit hoofde van Werkzaamheden van MHA heeft verkregen, anders aan te wenden dan uitsluitend ten behoeve van de onderneming met wie MHA in het onderhavige geval heeft gecontracteerd.
15.3. Indien Opdrachtgever ter kennis komt dat derden inbreuk maken op in lid één bedoelde rechten, is Opdrachtgever verplicht dit terstond schriftelijk aan MHA mee te delen. Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MHA op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien MHA beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Opdrachtgever daaraan op kosten van MHA elke door MHA in redelijkheid gevraagde medewerking verlenen.

16. Geheimhouding, non-concurrentie, personeel
16.1. MHA zal:
– geheimhouding betrachten met betrekking tot door MHA in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden ontvangen vertrouwelijke informatie met betrekking tot (de onderneming van) Opdrachtgever;
– de ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde documenten niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uitdrukkelijk voortvloeit uit de overeenkomst .
16.2. MHA zal redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent het waarborgen van de in lid één bedoelde geheimhoudingsplicht in acht nemen.
16.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MHA producten, van welke aard dan ook, te (doen) vervaardigen en/of in het verkeer te (doen) brengen, welke gelijkenis vertonen met c.q. gebruik maken van uiterlijke kenmerken, van de vormgeving, van de gebruikte materialen en/of van elementen van de door MHA ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde documenten zoals rapporten, adviezen en conclusies, of van aan Opdrachtgever geleverde programmatuur.
16.4. Partijen zullen gedurende de duur van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan personen, die in dienst zijn bij de ander en met wie de partij terzake van de uitvoering van de overeenkomst contacten heeft onderhouden, niet aanbieden in dienst te treden. Indien het initiatief in dit verband uitgaat van de betrokken persoon zelf, zullen partijen uitsluitend na daartoe van de andere partij verkregen schriftelijke toestemming met deze persoon in onderhandeling treden.

17. Privacy en verwerking persoonsgegevens
17.1. MHA verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
17.2 MHA gebruikt persoonsgegevens voor het volgende:
a. om het contact en de relatie met de Opdrachtgever en leveranciers, derden te kunnen onderhouden;
b. het aangaan (beoordelen en accepteren van de Opdrachtgever als klant) en uitvoeren van overeenkomsten (om onze producten en diensten aan de Opdrachtgever te leveren);
c. voor de uitwisseling van persoonsgegevens met derden als dat nodig is bij de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever;
d. voor het uitvoeren van (gerichte) marketing- en verkoopactiviteiten, zoals het geven van informatie over andere producten en diensten van MHA die voor de Opdrachtgever interessant en relevant kunnen zijn;
e. voor het analyseren van persoonsgegevens om onze service aan de Opdrachtgever te kunnen verbeteren, om ons product- en dienstenassortiment te verbeteren, en om beter in te spelen op de persoonlijke situatie van de Opdrachtgever;
f. voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en om onze dienstverlening te verbeteren en trends te signaleren;
g. om toegang tot applicaties te regelen en functionaliteiten te bieden, onder meer door cookies;
h. om vragen en opmerkingen van de Opdrachtgever te kunnen beantwoorden en om de Opdrachtgever zo goed mogelijk te woord te staan;
i. om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.
17.3 In geen geval verkoopt MHA persoonsgegevens aan derden.
17.4 MHA kan bij de uitvoering van de dienstverlening en bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Deze derden verwerken gegevens in de hoedanigheid van (sub)verwerker voor ons.
17.5 MHA heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.
17.6 De Opdrachtgever of een betrokkenen kan om inzage vragen in de gegevens die wij over de betreffende vrager verwerken. Daarnaast kunt u ons vragen om een correctie of verwijdering van deze gegevens. Conform de afspraken met Opdrachtgever wordt binnen vier weken een overzicht van persoonsgegevens gegevens. de aanvraag kunt schriftelijk worden ingediend met een kopie van uw legitimatiebewijs t.a.v. de directie. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, ontvangen wij graag een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens. Wij kunnen voor het verzoek om opgave een wettelijke vergoeding in rekening brengen.
17.7 MHA verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een wettelijke plicht is of sprake is van voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkene of dat verstrekking voortvloeit uit de overeenkomst.

18. Beveiligingsincidenten
18.1 MHA informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk nadat MHA kennis heeft genomen van een beveiligingsincident met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.
18.2 In geval van een beveiligingsincident zal MHA alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen. MHA zal alle medewerking verlenen aan Opdrachtgever om het beveiligingsincident te beoordelen en te kunnen voldoen aan haar eventuele wettelijke meldplicht en haar eventuele plicht tot het informeren van Betrokkenen.

19. Toepasselijk recht en geschillenregeling
19.1. Op alle met MHA gesloten overeenkomsten, alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen MHA en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2. De rechter van de woonplaats van MHA is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met MHA gesloten overeenkomsten
19.3. Indien een geschil mocht ontstaan op grond van een vermeend kwaliteitsgebrek zal deze kwestie worden voorgelegd aan drie deskundigen. Ieder der partijen benoemt een deskundige. Die twee benoemen vervolgens gezamenlijk een derde deskundige. De uitspraak van die deskundigen is voor partijen bindend.

MHA Automation B.V.
KvK nr.: 160068729